تبلیغات
آموزش ریاضیات
آموزش ریاضیات
آموزش ریاضی سال سوم راهنمایی

1. حاصل عبارت به صورت عدد تواندار مساوی است با:

الف:

ب: 42

ج: 132

د: 127

2. جذر عدد 75/0 تا دو رقم اعشار مساوی است با:

الف: 87/0

ب: 85/0

ج: 86/0

د: 6/8

3. صورت دیگر مجموعه {3- و2- و...و4 و 5 }=A کدام گزینه است؟

الف:

ب:

ج:

د:

4. حاصل عبارت مساوی است با:

الف:

ب:

ج: 4

د: 1

5. اگر باشد مختصات بردار چقدر است؟

الف:

ب:

ج:

د:

6. مختصات X در معادله چقدر است؟

الف:

ب:

ج:

د:

7. حاصل عبارت جبری مساوی کدام گزینه است؟

الف:

ب:

ج:

د:

8. مقدار عددی عبارت جبری را به ازای 2=a و 1-=b مساوی است با:

الف: 5-

ب: 5+

ج: 7-

د: 7+

9. اندازه هر زاویه داخلی یک پنج ضلعی منتظم چند درجه است؟

الف: °120

ب: °108

ج: °135

د: °540

10. در شکل مقابل اندازه زاویه چند درجه است؟

الف: °140

ب: °100

ج: °110

د: °220

11. نقطه ی O مرکز دایره است با توجه به شکل اندازه زاویه A چند درجه است؟

الف: °120

ب: °90

ج: °60

د: °30

12. حاصل عبارت می شود:

الف:

ب:

ج:

د:

13. در شکل مقابل اندازه b چقدر است؟

الف: 4

ب: 7

ج: 8

د: 13

14. اگر m یک عدد مثبت باشد، کدام یک از موارد زیر مساوی m+m+m+m است:

الف: 4+m

ب: m۴

ج: 4m

د:

15. ساده شده عبارت می شود:

الف: 1

ب: 2+X

ج: 5+X

د: نمی توان ساده کرد

16. اگر 1-a=b باشد. حاصل عبارت می شود:

الف:

ب:

ج:

د: 1-

17. مقدار X در معادله می شود:

الف: 4

ب: 3

ج: 5

د: 9

18. اگر c, b, a اعداد طبیعی باشند، کدام یک از گزاره های زیر درست است؟

الف: b×a+c=b(a+c)i

ب: a-b=b-a

ج: a(b+c)=a(c+b)i

د: a+b-c=a-b+c

19. اگر 4 برابر عددی 48 باشد آن عدد چقدر است؟

الف: 16

ب: 12

ج: 8

د: 4

20. اگر دو زاویه با اندازه های مکمل یکدیگر باشند، اندازه هر کدام چند درجه می شود؟

الف: °60 و °120

ب: °70 و °110

ج: °80 و °100

د: °80 و °90