تبلیغات
آموزش ریاضیات
آموزش ریاضیات
آموزش ریاضی سال سوم راهنمایی

1. چند عدد اول کوچکتر از 100 وجود دارد که مضرب 7 می باشد.

الف: 4

ب: 3

ج: 2

د: 1

2. حاصل عبارت برابر است با:

الف: 4

ب: 13

ج: 220

د: 21

3. اگر 5=3x باشد حاصل عبارت مقابل کدام است.

الف: 100

ب: 150

ج: 151

د: 0

4. اگر باشد. مقدار 8x برابر است با:

الف:

ب:

ج:

د: 2

5. حاصل عبارت تا یک رقم اعشار برابر است با:

الف: 6/3

ب: 6/0

ج: 4/0

د: 6/1

6. اگر باشد مجموعه A چند عضو دارد.

الف: 8

ب: 6

ج: 3

د: 4

7. اگر a عددی گویا باشد و نیز a>۱ باشد. کدام رابطه درست است.

الف:

ب:

ج:

د:

8. اگر بردار مساوی مجموع دو بردار باشد. مقدار m کدام است.

الف: 4-

ب: 4

ج: 10-

د: 10+

9. اگر بردار موازی محور طولها باشد مقدار a چقدر است.

الف: 2

ب: 0

ج: 1

د: 1-

10. در شکل مقابل اندازه چند درجه است.

الف: 40

ب: 60

ج: 20

د: 50

11. در شکل مقابل اگر باشد.، مقدار b برابر است با:

الف: 5

ب: 10

ج: 15

د: 25

12. مساحت ذوزنقه مقابل برابر است با:

الف:

ب:

ج:

د:

13. اگر باشد، مقدار برابر است با:

الف: 9

ب: 7

ج: 11

د: 6

14. حاصل ضرب دو عدد 35 و تفاضل آنها 2 می باشد. مجموع مربعات آن دو عدد کدام است.

الف: 74

ب: 70

ج: 25

د: 81

15. جواب معادله کدام است.

الف: 3

ب: 12

ج: 18

د: 15

16. عبارت به ازای چه مقدار از m گنگ است.

الف: 1

ب: 3-

ج: 3

د: 2

17. کدامیک از خطوط زیر بر خط 5y=x عمود است.

الف: 5y=x-

ب: 5x=y-

ج: 5y=۵x-

د: x=y

18. اگر نقاط روی یک خط قرار داشته باشند. مقدار a کدام است.

الف: 2

ب: 1

ج: 4

د: 1-

19. X چقدر باشد تا نقطه روی خط 1=3X+۲y باشد.

الف: 3-

ب: 3

ج: 1

د: 2

20. معاده محور Xها و yها کدام گزینه است.

الف:

ب:

ج:

د:

21. در شکل مقابل اندازه BD کدام است.

الف:

ب: 5/14

ج: 4

د: 3

22. در شکل مقابل Â=۳۰ است اگر محیط دایره 7/15 سانتی متر باشد. طول وتر BC کدام است. (AB قطر دایره است)

الف: 5/3

ب: 3

ج: 2

د: 5/2

23. حاصل عبارت کدام است.

الف:

ب:

ج:

د:

24. نصف قطر مربعی است، مساحت آن کدام است.

الف: 12

ب: 6

ج: 24

د:

25. مقدار عددی به ازای 1-=X برابر است با:

الف: 1

ب: 1-

ج: 2-

د: 2