تبلیغات
آموزش ریاضیات
آموزش ریاضیات
آموزش ریاضی سال سوم راهنمایی

یـكـی از سـرگـرمـی هـای جـالب ریـاضـی (مـجـذور اعـداد یـك) اسـت. بـه حـاصـل ضـرب پـنـج نـمـونـه اول دقـت كـنـیـد و خـودتـان حاصل بقیّه اعداد داده شده را پیدا كرده تا به زیبایی آن پی ببرید.
121 11= * 11
12321 =111 * 111
1234321 =1111 * 1111
123454321 = 11111 * 11111
12345654321 = 111111 * 111111
?=1111111 * 1111111
?=11111111 * 11111111
?=111111111 * 111111111

آیا حاصل ضرب جالب نیست ؟