تبلیغات
آموزش ریاضیات
آموزش ریاضیات
آموزش ریاضی سال سوم راهنمایی

ریز بارم پیشنهادی ریاضی سوم راهنمائی

 

برای دیدن جدول به ادامه مطلب بروید .

ریز بارم پیشنهادی ریاضی سوم راهنمائی

ردیف

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

حساب اعداد طبیعی

1

۰/۵

۰/۵

۲

توان

1

۰/۵

۰/۵

3

حل مسئله تناسب معكوس

۰/۷۵

-

-

4

جذر

۱/۵

1

1

5

مجموعه های اعد

1

۰/۵

۰/۵

6

عددهای صحیح

1

۰/۵

۰/۵

7

عددهای گویا

۱/۵

1

1

8

بردار

۲/۲۵

۱/۵

۱/۵

9

عبارتهای جبری

2

1

۱/۵

10

معادله

۱/۵

1

1

11

دایره و زاویه

۲/۵

۱/۵

۱/۵

12

رابطه ی فیثاغورس

2

1

1

13

دوران

1

۰/۵

۰/۵

14

عددهای حقیقی

ــ

۰/۵

۰/۵

15

آمار و میانگین

ــ

1

1

16

معادله ی خط

ــ

2

2

17

دستگاه معادلات خطی

ــ

1

1

18

خطهای متوازی متساوی الفاصله – تقسیم پاره خط به قطعات مساوی

ــ

۰/۵

۰/۵

19

رابطه ی تالس و عکس آن

ـــ

1

1

20

تشابه

ــ

۱/۵

1

21

حجم (هرم،مخروط،کره

ـــ

1

1

22

رسم

1

1

1

جمع

20

20

20ارسال در تاریخ 1390/03/17 توسط معین ربانی